Dátum konaniaPredmet dražbyLokalitaVýsledok 
12.10.2016Nehnuteľnosti v k. ú. Krátke Kesy, obec Marcelová, vedené OÚ Komárno, Katastrálny odbor, zapísané na LV č. 1408 ako Rodinný dom súp.č. 1350 s príslušenstvom postavený na parcele C-KN parc. č. 188/5 a pozemky parc.č. 188/5, 188/32, 188/45 v celosti946 32 Marcelová – Krátke Kesy, Lipový rad 1350/45Novinkaviac informácií
19.10.2016Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Vrakuňa, zapísané v LV č. 3022 ako byt č. 40 na 11.p., vchod Čiernovodská 4 v bytovom dome so súp.č. 5230, postavenom na parc. č. 1143/4 v celosti a podiel priestoru na spol. častiach a spol. zar. domu a spol. podiel821 07 Bratislava - Vrakuňa, Čiernovodská 5230/4Upustenéviac informácií
26.10.2016Byt č. 2 na prízemí, vchod 5 na ul. Cukrovarská v Sládkovičove, nachádzajúci sa v bytovom dome so súp.č. 232, v celosti a podiel priestoru na spol. č. a spol. zar. domu vo veľkosti 11093/49346 zapísané v LV č. 2127 k.ú. Sládkovičovo925 21 Sládkovičovo, Cukrovarská 232/5Novinkaviac informácií
04.11.2016Nehnuteľnosti v k. ú. Klin, vedené OÚ Námestovo, Katastrálny odbor, zapísané na LV č. 314 ako rodinný dom súp.č. 239 postavený na parcele C-KN parc. č. 1133 a pozemky parcely registra „C“ parc.č. 1132 a parc.č. 1133 v celosti.029 41 Klin, Hlavná č. 239/144Novinkaviac informácií
09.11.2016Nehnuteľnosti v k. ú. Zvolen, mesto Zvolen, vedené OÚ Zvolen, Katastrálny odbor, zapísané na LV č. 884 ako Rodinný dom súp.č. 321 postavený na parcele C-KN parc. č. 2659 a pozemky parcely registra „C“ parc.č. 2659 a parc.č. 2660 v celosti960 01 Zvolen, Kuzmányho nábrežie 321/4Novinkaviac informácií
Aktuálne dražby