Dátum konaniaPredmet dražbyLokalitaVýsledok 
31.05.2017Nehnuteľnosti v k. ú. Turzovka, vedené OÚ Čadca, Katastrálny odbor, zapísané na LV č. 3281 ako Rodinný dom súp.č. 5060 a pozemky parcely registra „C“ parc.č. 2269/1, parc.č. 2269/2, parc.č. 2270, parc.č. 2271/1 a parc.č. 2271/2 v celosti.023 54 Turzovka, Závodie 60Opakovanáviac informácií
31.05.2017Garáž súp. č. 1506 postavená na pozemku parc. č. 6546 a pozemok parc. č. 6546, nachádzajúce sa v k. ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina, vedené na LV č. 3915Žilina, ul. Ivana KraskuNovinkaviac informácií
07.06.2017Nehnuteľnosti v k. ú. Maďarský Svodín, obec Svodín, vedené OÚ Nové Zámky, Katastrálny odbor, zapísané na LV č. 887 ako Rodinný dom súp.č. 150 a pozemok parcela registra „C“ parc.č. 156 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 421 m2 v celosti.943 54 Svodín, Hlavnosecká 150/10Novinkaviac informácií
07.06.2017Nehnuteľnosti v k. ú. Veľké Ludince, obec Veľké Ludince, vedené OÚ Levice, Katastrálny odbor, zapísané na LV č. 266 ako Rodinný dom súp.č. 551 (požiarom zničený do stavu ruiny) a parc.č. 440/1, parc.č. 441/2 a parc.č. 441/3 v celosti935 65 Veľké Ludince, č.d. 551Novinkaviac informácií
07.06.2017Nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Báb, obec Báb, vedené Okresným úradom Nitra, Katastrálny odbor, zapísané na LV č. 1597 ako Rodinný dom súp.č. 427 postavený na parcele C-KN parc. č. 2188/2 v celosti.951 34 Báb, Alexandrov Dvor 427Novinkaviac informácií
Aktuálne dražby