Dátum konaniaPredmet dražbyLokalitaVýsledok 
27.09.2017Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/2 nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Dolné Krškany, obec Nitra, vedené OÚ Nitra, Katastrálny odbor, zapísané na LV č. 583 ako dom súp.č. 467 a pozemky parcely registra „C parc. č. 284 a parc č. 285Záborského 467/37, 949 05 NitraOpakovanáviac informácií
27.09.2017Nehnuteľnosti v k.ú. Tekovské Lužany, vedené OÚ Levice, Katastrálny odbor, zapísané na LV č. 1004 ako Rodinný dom súp.č. 994 a pozemky parcely registra „C“ parc.č. 2004/4 a parc.č. 2004/13 v celosti.Tekovské lužany č. 994Novinkaviac informácií
04.10.2017Nehnuteľnosti v k. ú. Číž, obec Číž, vedené OÚ Rimavská Sobota, Katastrálny odbor, zapísané na LV č. 79 ako Rodinný dom súp.č. 90 a pozemky parcely registra „C“ parc.č. 272, parc.č. 273 a parc.č. 274 v celosti.Číž súp. č. 90Novinkaviac informácií
18.10.2017Nehnuteľnosti v k. ú. Drahovce, obec Drahovce, zapísané na OÚ Piešťany, Katastrálny odbor v LV č. 960 ako rodinný dom č.s. 260 a parcely registra „C“ parc.č. 727/1, parc.č. 727/2 v celosti.922 41 Drahovce, Južná 260/23Novinkaviac informácií
18.10.2017Nehnuteľnosti v k.ú. Vrakuňa, obec: BA-m.č. Vrakuňa, okres: Bratislava II, zapísané na OÚ Bratislava, kat. odbor na LV č. 3264 ako byt č. 310 na 3.p., vchod: Stavbárska 40, nachádzajúci sa v byt. dome so súp.č. 5178, postavenom na parc. C-KN č.1230821 07 Bratislava - Vrakuňa, Stavbárska 5178/40Novinkaviac informácií
25.10.2017Nehnuteľnosti v k. ú. Novoť, obec Novoť vedené OÚ Námestovo, Katastrálny odbor spolu s príslušenstvom, zapísané na LV č. 2147 ako Rodinný dom súp.č. 517 a pozemok parcela registra „C“ parc.č. 4058/3 v celosti.029 55 Novoť, č. d. 517Novinkaviac informácií
Aktuálne dražby